Thứ Sáu, tháng 5 29, 2020

* Việc dân

Làm sao 
gánh việc cho dân,
Bất tài, tham nhũng, 
ngu đần, vô chuyên!
FB. Năng NguyenLuong.
Làm sao
tiết kiệm chút tiền,
Cứu người khốn nạn
tạo duyên công bằng.
Ai kêu than
biệt giam cầm!

Tiền ngân sách
thuế từ dân,
Đâu của Thần Thánh
ban phần riêng ai.
Bày đặt chi
kế lâu dài,
Hùa toan với giặc
trong ngoài cướp vay.
Dân Việt
sao mãi đoạ đày!