Thứ Sáu, tháng 5 22, 2020

* Đánh Tàu

Bill, Bush,Obama...(*)
lo trừ khủng bố,
Trump kĩ hơn
đánh thẳng đúng thù,
Internet.
Lờ mờ 
ngót bốn mươi thu,
Giờ...tuy chưa muộn
vẫn đu đú đần.
Đánh Tàu
chiêu độc đáng cần!

(*) 3 đời TT. Mỹ trước Mr.Trump.