Thứ Năm, tháng 5 28, 2020

* Mất trí

Lập lờ 
đánh lận con đen,
Dân lơ thì bán, 
Quan quen thói này!
Biển Đông còn mất 
nào hay?
Dân lên tiếng hỏi
bắt ngay vào tù.
Có tâm
mất trí như ngu!