Thứ Bảy, tháng 5 02, 2020

* Yêu lan

Yêu lan
yêu cả bàn tay,
Người năng chăm sóc
sớm ngày trổ hoa,
Fb. Lâm Cẩm Ái.
Màu hồng xinh
kết nắng hè,
Chút tình em gởi trọn về
xa xăm,
Nhịp thở dồn
vẫn thâm trầm!