Thứ Tư, tháng 5 13, 2020

* Chỗ này

Anh xem
cái này chẳng khác cái kia,
Mà cứ bên đó
không về bên đây,
FB. Hồng Nguyễn.
Trông mong anh
suốt tháng ngày,
Về ngay
đừng để nơi này buồn tênh!

Cái này cái khác cái hơn ...
chỗ nào?
Có trời có đất
có gái có trai,
Làm người
ái dục khổ ơi,
Sân Si Phiền não
biết đời nào khuây!

Nhìn chi lắm vậy
chỉ râu tóc dày,
Mênh mông mặt biển
dáng hiện ngàn mây.
Quanh mình như xế
bóng câu
Xa kia nhõm núi
chấn đầu sóng cao!