Thứ Hai, tháng 5 04, 2020

* Lánh dịch kỳ 2 (6)

Nắng chiều mờ nhạt
hôm nay,
Cuối thu lành lạnh
bủa vây Melbourne.
Tu viện Ấn Quang, Melbourne.
Nhìn Chùa Tháp
lòng tái sinh,
Nam Mô Phật Đản
yên bình nơi nơi.
Tâm thanh tịnh
phút giây rồi!