Thứ Sáu, tháng 5 01, 2020

* 45 năm 30/4 (2)

Không ai thắng!
Vâng, đã không ai thắng cả!
Chỉ có thua
và tủi nhục đời đời,

4 triệu người đã chết
cho Mao-Marx-Lênin thôi.
Họ quỵ ngã
vì bạo tàn không tưởng!
Xương máu Việt
hai miền là oan uổng,
Của anh em tôi
và cô chú bác một nhà,
Không hận thù
mà xáo thịt nhồi da,
Đau đớn lắm!
Xin dừng tay đao phủ.
Hãy thức tỉnh nhìn
quê hương đừng mê ngủ!
Mất lòng người
cả đạo lý
lẫn non sông...