Thứ Bảy, tháng 5 30, 2020

* Vô hình

Vô hình
hùng lực vô biên,
Chiến đấu với nó
chỉ điên cái đầu.
Đem thanh tịnh
quán bể dâu,
Thân ta quờ quạng
tâm cầu hợp lưu.
Niết Bàn vi diệu
tiêu diêu !