Thứ Tư, tháng 5 20, 2020

* Lánh dịch kỳ 2 (9)

Bao giờ
cho hết Covid,(*)
Ta về bên đó
ngâm thi uống trà .
Ảnh Hà Ngọc Ẩn.
Phượt đường dài 
quê hương xa...
Vui cùng bằng hữu
cho qua tháng ngày.
Trăng thanh
gió mát miền Tây!

(*) Covid-19: dịch Vũ Hán TQ.