Thứ Hai, tháng 5 25, 2020

* Bát canh rau

Bát canh rau 
sà lách son,
Đơn sơ đạm bạc 
ai còn nhớ quê!
FB.bxl.
Màu xanh 
diệp tố lối về,
Chơn Như
cho kẻ lỡ mê bụi đường.
Nước cũng xanh
bóng ngàn dương!