Thứ Hai, tháng 5 11, 2020

* Lánh dịch kỳ 2 (7)

Tù giam,
tù mở cũng là tù,
Ba tháng qua rồi
trong âm u,
Internet.
Thì thôi
chịu khổ thêm tí nữa,
Đợi dịch qua xong
xóa ách thù?
Bao lâu cũng để đó
chẳng phai,
Dân tộc thù chung
mối u hoài,
Thiên cổ
còn đây mầm tai họa,
Covid-Hán tặc (*)
chúng cùng vai!

(*) Covid 19 : CoronaVirus Vũ Hán TQ.