Thứ Tư, tháng 5 06, 2020

* Mừng Phật Đản Pl.2564

*Hoa đèn
khắp cõi thế gian,
Muôn màu rực rỡ
sáng choang lạ thường.
Google.
Chúng sanh, chư thiên
ngàn phương,
Trong niềm hoan hỉ
ánh dương rạng ngời.
Tất Đạt Đa!
nay chào đời...(*)

*Tiên tri
Chánh giác đạo Người,
Thoát trầm luân khổ
cho loài vô minh.
Đoạn nghiệp
quyết cứu chúng sanh,
Hành tu giải thoát
ngã sinh buông lìa.
Viên mãn
chánh quả Phật Đà!

*Giáo lý của Bụt
bao la,
Tựu trung chỉ dẫn
chúng ta thực hành.
Bát chánh đạo
con đường thanh,
Tứ diệu khổ đế
vãn sanh Bồ Đề.
Quy chơn tánh
đoạn biển mê!

*Hoa đèn
khắp cõi thế gian,
Muôn màu rực rỡ sáng choang
lạ thường.
Chúng sanh
Chư thiên ngàn phương,
Trong niềm hoan hỉ
ánh dương rạng ngời.
Đấng Toàn Giác!
trong muôn loài...

(*) Tháng 4 của 2564 năm trước.