Thứ Năm, tháng 5 07, 2020

* Hoa đá vàng

Sóng vỗ cho hoa
hay đá trỗ hoa,
Triều dâng bông trắng
cạn nhô đá vàng.
Fb. Lương Huỳnh.
Thời gian
có hoa thời gian,
Người ngàn thu trước
đạo tràng thu nay.

Giáo pháp Bụt dạy (*)
huyền diệu lạ thay,
Tương quan cộng hưởng
vơi đầy tồn vong,
Đang thời
mạt vận đục trong,
Còn đây
tôi với tấm lòng nở hoa!

(*) Phật Thích Ca.