Chủ Nhật, tháng 5 17, 2020

* Lánh dịch kỳ 2 (8)

Nắng tỏa đầy
đẹp lắm hôm nay,
Nhưng lạnh trở căng
nhất mùa này,
FB. Bạch Xuân Lộc.
Một ngày
khó chịu trong cơn dịch,
Melbourne thu
vài tuần nữa trở heo may!

Có phải mình già-
đã già đâu?
Ngại nắng sợ mưa
tóc trắng đầu,
Ngại gió sợ sương
thân mỏi mệt,
Thì phải thôi
tuồng viết dỡ diễn sau!

Gió đã ngừng
tạnh hẳn hôm nay,
Có nắng cớ sao
lạnh như vầy,
Muốn bước ra đường
xem nắng đẹp,
Nhưng lòng giục thúc
lại vào ngay!