Thứ Ba, tháng 5 19, 2020

* Khóc cười

Kẻ khóc người cười khác gì nhau?
Chẳng qua căn bệnh của buồn đau.
Đứa khóc thì lo mình mất mạng,
Đứa cười chuyện ấy có gì đâu!
Internet.
Trời cao mây xám nhiều dông tố,
Đất cạn triều lên lũ ngập đầu,
Có ai chưa thấu điều oan trái,
Cũng có phần ta chúa mi trâu!