Thứ Ba, tháng 5 12, 2020

* Xóm Cũ

Thuở xưa hai xóm
cách xa nhau,
Dốc Cá chơ vơ
đón hai đầu,
Fb. Nguyễn Kim Chức.
Sáng nhóm chợ trưa
dìa xóm Cũ,(*)
Xế chiều xóm Mới
gánh nước mau!
Cát trắng trải dài
bãi lượn cong,
Một miền im ái
tự tiếng lòng,
Dẫu xa xin nhớ
con thuyền cũ...
Thân dã tràng, đêm hát bộ ...
mùa trăng!

(*) tiếng địa phương “dìa” có nghĩa là “về”.