Thứ Năm, tháng 5 14, 2020

* Cá Sơn son

Món canh ngót
cá Sơn son hành ớt,
Chỉ thế thôi mà
đủ hết nồi cơm,
Fb. Bạch Xuân Thảo.
Trẻ già
tấm tắc khen ngon,
Khô Sơn còn gởi
cho con nước ngoài!

Trông khô Sơn
lòng tôi sinh nhớ bố,
Thường phụ đi mành chọt (*)
với người ta,
Chia phần
chính bảy phụ ba,
Dư ăn, có bán
làm quà đem phơi.

Rang cho giòn
xong rưới chút mắm tươi,
Cơm nguội mấy bát
hạt rơi chẳng thừa.
Mùa này
Sơn dại về chưa,
Gió nam hiu hắt
giấc trưa mặn nồng!

(*) Mành Chọt : tên một loại nghề lưới tủ giăng sẵn bên gành đá rạn rồi dùng chèo hay gậy thúc vào trong hang, cá Sơn ở trong đó bơi ra ngoài lọt vào mẽ lưới đang đón đợi ... thế là chúng được kéo lên thuyền!