Thứ Sáu, tháng 5 08, 2020

* Gió Nồm

Mùa gió nồm
lại về đây,
Quy Nhơn giờ có nơi này
nhộn vui,
FB. Bạch Xuân Thảo.
Sẵn sàng
thuyền máy ra khơi,
Sẵn sàng bám biển
nuôi đời dài lâu.
Gió đưa
sóng ngã bạc đầu!