Thứ Sáu, tháng 5 15, 2020

* Thanh bình

Tuyệt vời
thanh bình ở đây,
Một màu xanh nhạt
sương đầy núi xa.
FB. Thanh Dang
Nhẹ gieo
lòng khách thiết tha,
Mùa thu êm ái
chân hoa điệu đàn,
Gió chưa lên
sóng rồi quên!