Thứ Năm, tháng 5 21, 2020

* Tắm biển quê nhà

Không thích
tắm bãi Quy Nhơn,
Đục ngầu cả biển
vì bùn cửa sông.
Ảnh Hà Ngọc Ẩn.
Về Nhơn Lý 
nước xanh trong,
Đẫm mình cát trắng
thỏa lòng thiết tha.
Đúng thôi
tình nghĩa quê nhà!