Chủ Nhật, tháng 5 31, 2020

* Giọt cuối thu 2020

Nắng chút nữa
rồi đưa thu về núi,
Lá còn đây
an phận thuở vàng phai,
Internet.
Ta thì sao
cứ ôm giữ một hình hài ?
Gió đông đã bên kia đường
rung đầu ngọn cỏ,
Và rét buốt
cũng về từ phương đó!
Tiếc giọt vàng
cùng cung tiễn nữa mùa thu,
Yêu em
lòng ta lãng du,
Thương em
tình ấy sương thu liễu huyền!
...