Thứ Năm, tháng 11 12, 2020

* SUMO 15

 Dẫu gì 
cũng sẽ qua thôi,
Xin cho con cún 
cùng tôi vui đùa.
Ảnh fb bxl 
SUMO 
không tính hơn thua,
Đói ăn khát uống 
dư thừa chẳng mong,
Hạt pha lê 
sáng tấm lòng...