Thứ Năm, tháng 11 19, 2020

* Victoria 0-0...20

20 ngày qua 
đủ tự tin chưa?
Không ca lây nhiễm 
Victorians vui mừng.
Channel 9 News.
Khoan khoái lắm 
như chưa từng!
Nắng lên bãi biển 
đám đông người dồn...
Thi đua phơi 
lưng, ngực và trôn..

35 độ C nóng,
Covid sao sống nổi,
Chết dần đi 
cho nhân loại bình an.
Chúng bay về với Hán gian,
Quây quần bên Tập 
truy hoan phen này.
Mai rồi
nghiệp quả báo ngay!