Chủ Nhật, tháng 11 29, 2020

* Những đống phân

 Tiếp tay bầy quỷ sứ ,
Có một đám quan tham,
Tội ác là bạo tàn,
Và cướp sâu trộm cạn.
Ảnh fb bxl
Làm sao mà tươi sáng.
Xoá những đống phân nhơ,
Làm sao mà cơ đồ.
Không tiêu điều vì chúng.
Tiếp tay bầy tham nhũng,
Có một đám chóp bu,
Chuyên tung lắm hoả mù,
Trừ gian và diệt ác,
Như việc làm to tát,
Có hiệu quả gì đâu,
Cũng chỉ là bầy sâu,
Được ngoi đầu nói phách!
Cuối cùng là tai ách,
Đổ nợ ngập đầu dân,
Khốn khổ và thiệt thân,
Cho lớp người trong sạch,
Thường tin vào chính sách,
Như ngọn đuốc soi đường,
Rồi ngán ngẫm chán chường,
Tìm đâu ra lẽ thật?