Thứ Sáu, tháng 11 27, 2020

* Giỗ Cha 2020

 Giỗ cha 
vì dịch không về được,
Khiến mẹ 
bốn bề tự lo toang,
Ảnh Bạch Xuân Thảo.
Làm sao giữ 
Hiếu đạo tròn,
Cái nhân hạnh phúc 
vàng son đâu bằng!