Thứ Sáu, tháng 11 20, 2020

* Biến dạng

 Tìm hoài trong ảnh em ở đâu?
Vị trí nào cao ngất ngưởng đầu,
Thuở nao bé nhất em từng đã...
Có thể rồi em em mai sau!
Ảnh fb Đan Thanh.
Có thể là tôi khác chi đâu,
Thời gian nhân dạng đổi thay mau,
Yêu thương hẳn những tuân định luật,
Phẩm cách đạo đời một bóng cau !
Đứa bé trườn bò nay là em,
Ung dung thảnh thoát đó là em,
Đầy những ưu phiền đang trĩu nặng,
Như cọng liễu mềm cũng là em.
Ngửa mặt chào đời cuối mặt đi,
Có ai làm khác định chu kỳ,
Sinh thành hoại diệt trong thường trụ,
Tự bổn tâm hồi tự bổn quy!