Thứ Hai, tháng 11 16, 2020

* SUMO 16

 Qua hai lần chích, 
hai lần uống thuốc ngừa,
SUMO có thể
được phép đưa ra đường,
Ảnh fb bxl.
Thong dong 
nhảy chạy tứ phương,
Gặp gì cũng ngửi nếm 
dường tìm ăn,
Mình dắt nó 
rõ khó khăn!

Bắt buộc 
ai cũng khẩu trang,
SUMO chẳng muốn 
phải mang chi phiền,
Nó huênh hoang 
trong gọng xiềng,
Miễn lan miễn nhiễm 
miễn triền miên lây!
Đố ai biết
ai là thầy?

Hôm nay 
nắng đẹp suốt ngày,
Gió chưa đủ mạnh 
cho Hay-Fever.
Vừa dắt nó 
vừa đề thơ,
Lâm râm trong miệng 
chợt lơ đễnh nhìn.
SUMO vuột 
phóng như tên.