Thứ Năm, tháng 11 12, 2020

* Cội nguồn

 Ngoằn ngoèo mấy nét chẳng ra chi,
Lạ thật bức tranh những diệu kỳ,
Văn hoá dân gian người bản địa,
Ẩn tàng trong màu cảnh tinh vi!
Ảnh High Point City.
Biểu thị tượng trưng từng chi tiết,
Lòng người sinh hoạt và tư duy,
Nhiều nghìn năm trước nay còn giữ,
Truyền thống lâu đời hiếm có thay!