Thứ Hai, tháng 11 09, 2020

* Em đi rồi

 Dẫu gì rồi em 
cũng ra đi,
Gian truân hay 
hạnh phúc diệu kỳ,
Ảnh fb Đan Thanh.
Đã không sum họp 
thời sum họp,
Thôi thì 
lưu luyến để làm chi!
Dẫu biết vô thường 
luật thời gian,
Mong chút tình kia 
đững dỡ dang,
Đững thật, đừng hư 
đừng hư thật,
Dày vò chi...
với những đa đoan!