Thứ Hai, tháng 11 02, 2020

* Ngủ khì

 Quậy mệt SUMO lại ngủ khì,
Vô tư kiểu ấy thế mà hay,
Chắc khi còn nhỏ tui cũng vậy,
Chuyện vặt thế nhân chẳng biết gì.
Ảnh fb bxl.
Lắm sự thế gian biết làm chi?
Chuốc thêm phiền muộn tuổi chừng ni,
Người lo cứu tế còn mang họa,
Than oán được chi xã hội này!