Thứ Năm, tháng 11 26, 2020

* Phân vân

 Nỗi phân vân của thế hệ!
Nỗi trịch trệ của quốc gia!
Ai giữ được phẩm chất nhà?
Đem niềm tin vào đời sống...
Ảnh fb.
... hay phó thác loài ba hoa,
Nối giáo giặc hại dân ta...
... còn dung dưỡng đám gian tà,
Kỷ cương Việt rồi đây là?