Thứ Sáu, tháng 4 26, 2024

* Chân thành

 Mượn 4 lời này 
khắc nên bia,
Dâng tặng tham quan 
kẻ ở chùa,
Biếu kẻ lưu manh 
phường háo sắc,
“Chân thành“ vô giá 
chẳng thể mua!
Ảnh fb.
Nội dung bia nhỏ 
có 4 lời,
Đem bán quanh vùng 
thủ đô chơi,
Lắm kẻ mắt to 
phường vô đạo,
Thẹn thùng thư 
ngã ngựa trông trời.

Google dịch:

Borrow these 4 words
carved into statue,
Offering a tour
people at the temple,
For the scoundrel
lusty ward,
The word "sincerity" is priceless
no money to buy!
Small beer content
there are 4 words,
Sell ​​around the area
play capital,
Lots of big eyeliner
ungodly ward,
Shameful letter
fell off his horse and looked up at the sky.