Thứ Ba, tháng 4 23, 2024

* Thật rồi (2)

 Rồi em cũng vậy 
đó thôi?
Bỏ anh thì bỏ 
chớ hoài hăm he.
Biết mình 
sức kiệt già nua,
Cơm mắm nửa bát 
rượt đua chẳng thành.
Ảnh fb Whiten Trần
Em bước chậm 
rồi bước nhanh,
Phỉnh cho đuối mỏi 
buông phanh trẹo giò.
Ngồi buồn so 
nằm co ro,
Nhìn em thoăn thoắt 
lưng giò dõng cao.
Thức ngày nào 
anh tự hào,
Nay trông lại nó 
ôi chao ngán ngầm.
Lòng như mơ mộng 
tri âm,
Thôi em thì thế 
ta thầm biết ta!
Đi đi kẻo trễ 
nắng hoa…

Google dịch:

Then so do I
that's it?
If you leave me, leave me
Don't hesitate.
Know yourself
old exhaustion,
Half bowl of rice and fish sauce
The race failed.
I walk slowly
then walk quickly,
Cheat for fatigue
Let go of the brake.
Sitting sad
lie huddled,
Look at me quickly
The back of the legs is high.
What day are you awake?
you are proud,
Now look at it again
Oh, I'm so bored.
My heart is like a dream
condolences,
Well, that's it for me
I secretly know me!
Go before you're late
flower sunshine…