Thứ Ba, tháng 4 16, 2024

* Lặt rau

 Khoẻ chưa 
mẹ đã lặt rau?
Cử động chậm rãi 
lâu lâu lại dừng.
Phút trầm ngâm 
lúc mông lung,
Có gì khác lạ 
ở xung quanh bà.
Ảnh fb bxl
Dư ảnh 
của những ngày qua,
Mẹ đau khó chịu 
cả nhà kém vui.
Mừng rỡ thay 
đơ đỡ rồi,
Quây quần bên mẹ 
cùng ngồi lặt rau.
Lo lắng, buồn, vui,… 
kề nhau!

Google dịch:

How are you?
Mom picked vegetables?
Move slowly
stop every once in a while.
A moment of contemplation
when confused,
Like something different
around her,
Afterimage
of days gone by,
Mom is in pain
The whole family was less happy.
What a joy
It's better now,
Gather around mom
sit together and pick vegetables.
Worried, sad, happy,…
adjacent!