Thứ Tư, tháng 4 17, 2024

* Làm con

 Có ai mà không biết?
Việc hằng ngày trước mắt,
Công việc của mẹ cha,
Ông bà, anh chị nữa!
Ảnh internet 
Những ước lệ muôn đời,
Không lập thành văn bản,
Là văn hoá văn minh,
Thuở từ … sinh nhân loại.
Làm trái lại có tội,
Bất hiếu và đáng khinh!
Không thể sống vô tình,
Chịu khinh và mang tội!
Cũng có lúc lầm lỗi,
Cũng có phàm nghiệp tha,
Những tội không bỏ qua?
Làm người mà bất hiếu!
Lẽ tự nhiên nhân quả,
Ân tình lo đền trả,
Báo đáp đấng sinh thành,
Một đời trọn nghĩa nhân,
Muôn kiếp là thâm ân!

Google dịch:

Who doesn't know?
The daily tasks ahead,
Mother and father's work,
Grandparents, brothers and sisters too!
Eternal wishes,
Not documented,
As a civilized culture,
Since... the birth of mankind.
Doing the opposite is a sin,
Disrespectful and despicable!
Can't live carelessly,
Be despised and guilty!
There are times when mistakes are made,
There is also ordinary karma,
What sins cannot be ignored?
Being a human being is not filial!
Naturally cause and effect,
Gratitude and kindness are returned,
Responding to the birth mother,
A life full of kindness,
Forever is a deep gratitude!