Chủ Nhật, tháng 4 21, 2024

* Còn say

 Đặt bày nhiều nguyên tắc,
Rồi phủ nhận đắng cay,
Để từ chối vứt đi,
Chân lý có còn đây?
Ảnh Ôlala
Trò chơi nhiều nguyên tắc,
Những bánh vẽ đắng cay,
Lính quính rồi vứt đi,
Ngổn ngang việc còn đây?
Ai tuân hành nguyên tắc,
Kẻ chấp thủ đắng cay,
Cố chấp chẳng vứt đi,
Chân lý đó còn đây?
Nguyên tắc thật đắng cay,
Vứt đi sao còn đây?
Chân lý không có thật,
Ngổn ngang đời ngủ say…

Google dịch:

Set out many principles,
Then bitterly denied,
To refuse to throw away,
Is the truth still here?
Game with many principles,
Bitter cakes,
Soldiers pick it up and throw it away,
Still busy with work?
Who follows the rules,
The bitter clinger,
Try not to throw it away,
Is that truth still here?
Principles are bitter,
Throw it away, why is it still here?
Truth is not real,
The chaos of life is sleeping soundly...