Thứ Ba, tháng 4 23, 2024

* Thủ túc

Trừ bao nhiêu
còn được 2?
Chị Bảy, dì Út…hình hài
tình thâm.
Khi xưa 
em ngã chị nâng,
Lúc này có ngã 
giữ cầm dìu nhau.
Ảnh fb bxl 
Biển đời 
qua khổ trải đau,
Còn ai nữa để 
đôi câu… qua ngày.
Dẫu sao 
có được hôm nay,
Thương em nhớ chị 
sum vầy hạnh nhân.
Như thủ túc 
chốn tâm cần…

Google dịch:

How much then
2 left?
Sister Bay, Aunt Ut...appearance
deep love.
Back then
I fell, you lifted me up,
At this moment there is a fall
keep holding each other.
Know life
through suffering,
Who else to
a few sentences... through the day.
anyway
got today,
I love you, miss you
Reuniting with almonds.
Like a guardian
a place of need...