Thứ Hai, tháng 4 08, 2024

* Buổi sáng Quy Nhơn

Cũng buổi sáng, Quy Nhơn không gì lạ,
Qua đêm rồi trong giấc bình thường,
Niềm vui được giấc mộng thường,
Nguồn hạnh phúc lớn bình yên trong đời!
Ảnh fb bxl 
Khá lâu rồi vắng tiếng anh ơi,
Mình cũng chẳng nhớ em tôi ai nào,
Cái gì trong trí hư hao?
Hay mình sâu giấc chiêm bao thấy thường.
Đường chim bay, đâu chỉ có hai đường,
Nghiêng, ngang, xiêng, dọc …muôn phương hướng trời,
Nhưng mà cái giữa em, tôi,
Hai chiều dẫu thẳng sao hoài biệt ly?
Diệu kỳ không, có những ly kỳ,
Hai mươi năm ấy ra đi không lần…
Gặp chi ai nấy chẳng cần,
Gặp nhau chi nữa dẫu lần trong mơ.
Quy Nhơn, nồm bấc dật dờ,
Mùa Nam biển lặng ngã xô điệu buồn.
Mỉm cười buổi sáng lòng buông…

Google dịch:

Good Morning Quy Nhon!

Also in the morning, Quy Nhon is not strange,
After spending the night in normal sleep,
The joy of dreaming often,
Great source of happiness and peace in life!
Haven't heard from you for a long time, sir.
I don't even remember who my brother is,
What is lost in the mind?
Or I often have deep dreams.
The way the bird flies, there are not only two paths,
Tilted, horizontal, slanted, vertical... all directions of the sky,
But what's between you, me,
Even though two directions are straight, why are they always separated?
Isn't it magical, there are thrilling things,
Those twenty years passed away without a trace...
Everyone doesn't need anything,
Let's meet again, even in a dream.
Quy Nhon, bustling with hustle and bustle,
The South Sea season is quiet and sad.
Smile in the morning and let go...