Thứ Tư, tháng 4 17, 2024

* Nhớ SUMO

 3 tháng rồi không gặp,
Vừa nhận ảnh Sumo,
Nó chẳng khác gì xưa,
Hai tròng mắt đen láy,
Ảnh Nga Bạch
Lông mượt mà vàng hoe!
Mình thì luôn nhớ đến…
Biết nó còn nhớ tôi?
Ai dắt nó dạo chơi,
Mỗi trưa hay chiều tối…
Còn hơn tháng nữa nghen,
Sumo thật đáng khen,
Hiền ngoan và chung thủy!
Ngày ta về bên ấy,
Mình cùng đến công viên,
Những khoảng đường thân thương,
Buông vứt bao ưu phiền…

Google dịch:

Haven't seen each other for 3 months,
Just received Sumo's photo,
It's no different from before,
Two black eyes,
Smooth, blonde hair!
I always remember…
Know he still remembers me?
Who takes it for a walk?
Every afternoon or evening…
Just over a month to go,
Sumo is truly commendable,
Kind and faithful!
The day we return there,
Let's go to the park together,
Dear roads,
Let go of all your worries...