Chủ Nhật, tháng 4 28, 2024

* Khoá 11 Spqn về trường

 Về đây, 
về nhé bạn ơi,
Quy Nhơn sống lại 
một thời chúng ta…
Trường Sư Phạm 
những mùa hoa,
Sắc hương thơm ngát 
chan hòa tình thân.
Ảnh Thuận Lê
Chia tay
từ đó dấn thân,
Mang theo hoài bảo 
vun trồng tin yêu.
50 năm đã (*)
ít nhiều,
Người “Thầy” công sức 
sớm chiều bón chăm.
Đêm về 
sáng ánh trăng rằm…
Tầm sao Bắc Đẩu
âm thầm hướng đi.
Đón sao Mai bình minh 
vì…
Quy Nhơn vào hạ 
vu vi cơn Nồm.
Còn Biển Nhớ (**)
đâu cánh buồm?
Những gì còn giữ 
hành trang cho đời.
Gom về đây
Sư Phạm ơi!
Quy Nhơn sống lại 
một thời của nhau.
Quên rồi 
bão táp, thương đau…

(*) Khoá XI (1974-2024).
(**)Tựa đề bài hát mà TCS đã viết tại biển Quy Nhơn.

Google dịch:

Come here,
Come back, my friend.
Quy Nhon comes back to life
Once we…
Normal school
flower seasons,
Fragrant and fragrant
full of friendship.
Farewell
from then on,
Bring your treasure with you
Cultivate trust and love.
50 years have passed (*)
much less,
The "Teacher" works hard
Fertilize diligently in the morning and afternoon.
Night comes
the light of the full moon…
The North Star range
silently guide.
Welcoming the Morning Star at dawn
because…
Quy Nhon is in summer
Vu Vi Viet Nom storm.
And the Sea of ​​Memory (**)
Where is the sail?
What remains?
luggage for life.
Collect it here
Teacher Pham!
Quy Nhon comes back to life
a time of each other.
Forgot
when sick or in pain...

(*) Class XI (1974-2024).
(**) Title of the song that TCS wrote at Quy Nhon beach.

Google translator: