Thứ Tư, tháng 4 10, 2024

* Về nghen

 Ta về (*)
tìm kiếm lại ta,
Thời hương năm đó 
bôn ba lỗi lầm…
Nói cho vui…
đững âm thầm,
Gặp nhau là để 
được lần gặp nhau.
Thế thôi 
ai trách ai đâu,
Càng không giấu nữa 
tặng nhau cánh hồng.
Xưa kia 
lỡ giữ trong lòng…
Ảnh Internet 
Ta về 
là để nhìn ta,
Thuyền xưa ghé bến
nhạt hoa cỡ nào.
Còn gì đâu nữa 
hư hao,
Tương lai nào biết 
nỗi đau chia lìa.
Chuyện mình 
dẫu đã trái mùa,
Cũng xin lần nữa
cho vừa lòng nhau.
Hứa đi nghen 
lửa tàn mau…

(*) Họp bạn SPQN khoá 11 Đêm Lửa Tàn (1974-2024)vào 11-12/5/2024 tại Ghềnh Ráng Quy Nhơn.

Google dịch:

I'm back (*)
look for me again,
What year?
making mistakes...
Say for fun…
standing silently,
Let's meet each other
get to meet each other.
That's all
Who blames who?
Don't hide anymore
give each other rose petals.
Once upon a time
missed it in my heart...

I'm back
is to look at me,
The old boat arrives at the dock
How pale is the flower?
What else?
damage and loss,
Who knows the future?
the pain of separation.
My story
Even though it's out of season,
Also, please one last time
to please each other.
Promise me
the fire fades quickly…

(*) SPQN meeting, session 11, Night of Fire (1974-2024) on May 11-12, 2024 at Ghenh Rang Quy Nhon.