Chủ Nhật, tháng 4 07, 2024

* Tại anh?

 Tại anh? 
-Chắc đúng rồi em!
Giăng câu thả lưới 
lỡ đêm dở ngày.
Tại anh? 
-Đánh động lùm cây,
Cá to cá nhỏ 
tản bầy dọc ngang.
Ảnh fb bxl.
Tại anh? 
-Tình ái dở dang,
Hững hờ phải trái 
lòng tham đổi dời…
Chung tình 
không chỉ một nơi.
Thuyền anh chiếc mỏng 
ngừng trôi giữa dòng.
Tay thả lưới 
giữ thăng bằng,
Lăn tăn con sóng 
những mong ước đầy.
Ngày kia 
có em một tay…

Google dịch:

Because of you?
-That's probably right!
Cast the net and release the net
alternating night after day.
Because of you?
-Agitated groves of trees,
Big fish, small fish
cheap and horizontal.
Because of you?
- Unfinished love,
Indifferent to right and left
greed changes…
Faithful
not just one place.
His boat is a thin one
stop floating in the middle of the stream.
The hand releases the net
keep balance,
Rolling waves
full of wishes.
The day after tomorrow
I have you in my arms...