Thứ Năm, tháng 4 11, 2024

* Buổi sáng Nha Trang

Chỉ mình tôi,
sao một thôi,
Sáng nay trên bãi,
mặt trời đục trong…
Không hoang phế,
Không thành đồng,
Thời gian trôi hết
tiêu vong lập thành…
Ảnh fb bxl 
Có rồi không,
Vắng rồi trông
Làm gì tái tạo,
mà mong lập thành!
Đã mất 
còn chi tinh anh?
Thịnh, suy, hưng, phế, 
những vùng đảo điên.
Tự nhiên 
sinh từ hỗn nguyên…

Google dịch:

Only me,
just one star,
This morning on the beach,
The sun is opaque…
Not desolate,
Not into agreement,
Time passes
perishing and forming…
Yes, no?
It's gone and looks
What to do to regenerate?
but hope to establish!
Lost
What about you?
Prosperity, decline, rise, fall,
crazy areas.
Nature
born from mixed elements…
Feedback