Thứ Sáu, tháng 4 12, 2024

* Trò chơi sinh tử

 Đã là người giàu 
nhất thế gian chưa?
Hay cũng chưa 
là người giàu nhất Việt Nam?
Án tử đã gieo neo,
Đem giao nộp trả hết…
Có thể nào giữ tròn tính mạng?
Ảnh Internet 
Sao sao đó! 
Có phải lòng tham hại bạn?
Hay trò chơi 
phe phẩy bạc và quyền?
Đảo điên, 
không thể nào kiềm chế!
Có khi chỉ là một con rối, 
không biết mình đã làm gì?
Cơm ngày hai, ba bữa… 
tham lam lắm ích chi?
Sám hối, ăn năng, 
có kịp?
Thế nhân có 
bầy hiền, nhóm ác,
Nhưng cho cùng 
cũng chỉ bạc vàng thôi!
Xong một thời 
hết một đời,
Trò chơi sinh tử?

Google dịch:

Already a rich person
best in the world…
Or not yet
is the richest person in Vietnam?
The death penalty has been cast,
Hand it over and pay it all...
Is it possible to keep one's life intact?
What's wrong!
Is greed harming you?
Or game
flaunting money and power?
crazy island,
Can't contain it!
Sometimes it's just a puppet,
don't know what I did?
Two or three meals a day...
What's the use of being so greedy?
Repent, repent,
is there time?
The world exists
good group, evil group,
But in the end
Just silver and gold!
Done for a while
end of a lifetime,
The Hunger game?