Thứ Năm, tháng 4 11, 2024

* Về Nha Trang

Ngày trở lại 
Nha Trang vẫn thế,
Vẫn cao lầu 
nguy nga tận VinPearl. (*)
Không gian xanh 
dần khuất lấp trời mơ,
Bê tông cốt sắt 
ủ ê lòng mình,
Ảnh fb bxl
Trường Sa
con sóng vô hình?
Thể nào xô ngã 
tình mình không em?
Lòng ta nhè nhẹ 
tầng êm
Xanh trong ánh ngọc 
đại dương lưu dòng!
Nước Biển Đông : 
sâu, mặn, trong…

(*) Một resort island trước bãi biển Nha Trang.

Google dịch:

Return date
Nha Trang is still the same,
Still tall
Magnificent at VinPearl.
Green space
gradually disappearing from the dream sky,
Ferroconcrete
saddened myself,
Truong Sa
invisible waves?
How can I fall?
Do you love me?
My heart is light
soft floor
Green in pearl light
The ocean flows!
East Sea Water:
deep, salty, clear…