Chủ Nhật, tháng 4 28, 2024

* Quan tâm

 Đừng cho con cháu 
học ở chuồng trâu,
Và đèn đôm đốm 
về sau khó nên người,
Cũng có thể nên 
nhưng bẩn thiểu hại đời,
Trên lo lừa dối 
dưới thời hoang dâm,
Ảnh fb.bxl 
Chẳng biết làm gì 
cho ích nước lợi dân,
Có khi mưu lợi 
bán thân cho Người.
Có khi cho chúng học 
hạnh đười ươi,
Đi, ngồi, nằm, đứng … 
đuổi ruồi gãi lưng.
Thế nào 
mới gọi tài nhân?

Google dịch:

Don't give it to your children or grandchildren
studying at the buffalo barn,
And dotted lights
later it will be difficult to become a human being,
Maybe it should
but dirt destroys life,
On worrying about deception
under the time of promiscuity,
Do not know what to do
for the good of the country and the people,
Sometimes for profit
sell yourself to Him.
Sometimes let them study
orangutan,
Walk, sit, lie down, stand...
chase away flies and scratch your back.
How
just called talent?