Thứ Ba, tháng 4 09, 2024

* Hồng nhan

 “Hồng nhan” 
người bảo đa truân,
Em tôi có thoát 
khỏi phần ấy không?
Mênh mông 
nước biếc muôn trùng…
Thân sa trầm mặc 
mịt mùng bể khơi.
Ảnh MHTruong.
Được không 
kết thúc một đời…
Oan nào giải được 
cho thời xuân xanh.
Dung nhan 
một bóng khuynh thành…
Đừng gieo thương tiếc 
xa gần ngày sau.
Đa mang 
một khối tình đau…
Biển sâu vô cảm ôm sầu 
vì em.
Đưa tay 
anh nắm giữ nghen…
Không duyên thì nợ 
không tiên thì trần.
Lần này thôi 
chẳng phân vân.

Google dịch:

“Red beauty”
people say many troubles,
My brother escaped
from that part?
Immensity
endless blue water...
The body falls into silence
It's dark and gloomy.
Is that Okay
End of a life...
No injustice can be solved
for green spring.
Face
a shadow turns into…
Don't sow pity
far and near the next day.
Multigill
a mass of pain...
The deep, emotionless sea embraces sadness
because of you.
Give me your hand
you hold it...
If you don't have fate, you owe money
If not fairy, then bare.
Just this time
no hesitation.