Chủ Nhật, tháng 4 21, 2024

* Thật rồi

 Thật rồi 
em đã bước đi…
Anh sao giữ được 
gìn gì nơi đây?
Đang còn trong
giấc nồng say,
Còn mơ, còn mộng, 
còn đây chữ tình.
Ảnh Internet 
Sao thế em 
chẳng phân minh,
Chán chường ân ái 
nhưng “mình” thì sao?
“Mình” hôm nào 
của ngày nào,
Chẳng qua là bọt 
sóng xao cuối nồm?
Yêu em! 
chưa tỉnh khát thèm,
Đam mê tình ấy 
lưu dồn về tim.
Của một đời 
đã đi tìm…

Google dịch:

Really
I wanted to go…
How can I keep it?
What else to keep?
I'm still alive
deep sleep,
Still dreaming, still dreaming,
And here is the word love.
What's wrong?
without understanding,
Bored of lovemaking
But what about “me”?
"Me" today
of which day,
It's just foam
waves at the end of the storm?
Love you!
not yet awake and thirsty,
That love intoxication
forever filled with heart.
Of a lifetime
went looking for…