Chủ Nhật, tháng 4 14, 2024

* Trẻ lại rồi

 Sáng nay 
như một người già,
Bất ngờ trẻ lại 
thật thà dễ thương.
Tự tin lắm 
ra vũ trường,
Lên khuôn vẻ sáng 
lạ thường vui vui.
Ảnh Hằng Phạm
Mời bạn cùng dance 
với tôi,
Người già xưa 
sẽ yêu đời tối nay.
Bên men cay 
nhảy càng hay,
Lời mẹ cứ thúc 
thể dục đi con này!
Nhạc vang giục giã 
giải khây…

Google dịch:

This morning
like an old person,
Suddenly young again
honestly cute.
Very confident
go to the dance hall,
Make your face look bright
strangely fun.
We invite you to dance together
with me,
Old people
will love life tonight.
Spicy glaze side
dance better,
Mother's words kept urging
Go exercise, kid!
The music resonates and urges
ecstatic…