Thứ Sáu, tháng 4 26, 2024

* Cảm ơn Hương Xưa

 Cảm ơn và thật nhiều quý mến! Chiều nay các bạn HX.đến nhà thăm Mẹ…

Ảnh fb.bxl

Ngày nào 
còn được có nhau,
Giữ lưu gìn luyến 
còn câu nghĩa tình.
Sát na 
hạnh phúc chúng sinh,
Vô thường duyên nghiệp 
biết mình vì đâu?
Thiện tâm 
tái hiện về sau…

Google dịch:

Thank you and much love! This afternoon, HX friends came to visit Mom...

Which day
still have each other,
Keep your attachment
There are also love sentences.
Moment
happiness of sentient beings,
Impermanent karma
know me why?
Kindness
recreated later…